Informasjon frå Lånekassen
Elevar som har komme inn på førstevalet sitt og har takka ja til plassen kan no søkje om støtte frå Lånekassen. Elevar som ikkje kom inn på førstevalet sitt, kan søkje frå 1.august. Lånekassen tilrår desse elevane å vente med å søkje om støtte til dei er heilt sikre på kva skole dei skal gå på, slik at dei slepp å søkje om stipend på nytt.
Meir informasjon finn de på www.lanekassen.no.

2016.07.11 av Magne Larsen [Les meir...]
Skuleskyss
Bur du meir enn 6 km frå skulen skal du søkje om skuleskyss på Vigo innan 3. august.
Her finn du meir informasjon om skuleskyss

2016.07.02 av Magne Larsen [Les meir...]

Klage på eksamenskarakterar våren 2016  -
hurtigklagefrist og ordinær klagefrist

Her finn du informasjon om klage på eksamenskarakter.
2016.06.20 av Magne Larsen [Les meir...]
Informasjon om dei siste skuledagane
Frå fredag 10.6 legg skulen opp til alternative dagar for elevar på vg1 og vg2 som ikkje er opptatt med munnleg eksamen. Her finn de informasjon om kva som skjer dei siste dagane fram mot ferien, og ein plan for bokinnlevering.
2016.06.16 av Magne Larsen [Les meir...]
Eksamenskonsertar 2016
Her finn de oversikt over eksamenskonsertane 2016. Merk dykk at nokre er lukka for publikum, og ta omsyn til at dette er eksamen slik at de ikkje forstyrrer. Det er ikkje høve til å gå ut og inn under konsertane.
Velkomen til eksamenskonsertane.
2016.06.06 av Magne Larsen [Les meir...]
Munnleg eksamen
Første beskjed om munnleg (M) eller munnleg-praktisk (MP) eksamen blir gitt tysdag 07. juni kl 09.00 på skulen sine oppslagstavler. Eleven har sjølv plikt til å gjere seg kjent med trekket, det betyr at du må sjekke listene kvar dag kl 09.00, fram til anna beskjed blir gitt. Viiss du finn namnet ditt på lista, må du ta kontakt med faglærar.
2016.06.06 av Magne Larsen [Les meir...]
Klage på karakter
Her finn de informasjon om retten til å klage på karakter. Ei klage skal framsetjast skriftleg og skal vere underskrive av klagaren.
2016.06.07 av Magne Larsen [Les meir...]
Skuleskyss neste skuleår
Det vert ny ordning i høve til søknad om skuleskysskort neste skuleår:
Når du som elev takkar ja til skuleplass i Vigo, må du også hake av for Ja eller Nei til skuleskyss. Informasjon om skyssgrenser vil de finne på Vigo.
Viktig: Elevar som har skuleskysskort i år, må ta vare på kortet. De skal bruke det same kortet neste skuleår. Alle som har krav på skuleskyss må søke om dette når dei takkar Ja til skuleplass.
2016.06.30 av Magne Larsen [Les meir...]
Firda-elevar vidare i talentutviklingsprosjekt
Ingrid Eide Johansen og Tora Tveit frå 2.klasse på danselinja kom med i talentutviklingsprosjektet til Den Norske Opera og Ballett, etter helgesamling og audition i Bergen no i helga. «På tå hev» er eit spennande prosjekt som skal gje dansarar med engasjement og talent for moderne dans moglegheit til å vidareutvikle ferdigheitene sine.
2016.05.31 av Magne Larsen [Les meir...]
Helsestasjon for ungdom stengt 23.mai
Melding frå helsesøster:
Pga kurs er helsestasjon for ungdom stengt måndag 23.mai.

2016.05.20 av Magne Larsen [Les meir...]
Firda vgs bryt nytt land
Firda vidaregåande skule har fått godkjenning til å starte opp med eit heilt nytt skulefag, kalla klima- og miljøfag, hausten 2016.
2016.05.12 av Magne Larsen [Les meir...]
Tanzania-prosjektet
Hausten 2014 starta Firda eit venneskuleprosjekt med ein skule i Nzega-distriktet i Tanzania. Kvart år har vi sendt to elevar på besøk til venneskulen i samband med prosjektet. For å oppretteholde engasjementet og gjere dette prosjektet berekraftig ønskjer Firda å sende 2 elevar ned for å besøke venneskulen vår denne sommaren. Les vidare for å finne meir informasjon.
2016.04.07 av Magne Larsen [Les meir...]
Ledige stillingar ved Firda vgs
Her finn du informasjon om ledige stillingar ved Firda vgs frå hausten:
Ledige stillingar

2016.03.29 av Magne Larsen [Les meir...]
Klassisk konsert
2MUA inviterer til klassisk konsert onsdag 16.3.
Informasjon om arrangementet finn de her.

2016.03.15 av Magne Larsen [Les meir...]
Open hall
Torsdag 17.3 inviterer 3IDA til Open hall.
Informasjon om arrangementet finn de her

2016.03.15 av Magne Larsen [Les meir...]
Hugs søknadsfristen til Lånekassen
Du må søkje før 15. mars dersom du vil ha stipend og/eller lån for vårsemesteret 2016. Les vidare for å få meir informasjon frå Lånekassen
2016.03.09 av Magne Larsen [Les meir...]
"Jenta i treet"
1drama viser teaterstykket "Jenta i treet", onsdag 9. mars kl. 19.00 i dramasalen.
Gratis inngang for Firdaelevar. Alle er velkomne!

2016.03.07 av Magne Larsen [Les meir...]
Velkomen til hospiteringsdagar
7. og 8.mars er det hospiteringsdagar for 9.klasse. Firda vgs ønskjer elevar frå heile fylket velkomen til hospitering. Du finn informasjon om hospiteringsdagane under menypunktet "Utdanningsval"

2016.02.23 av Magne Larsen [Les meir...]
Spring awakening - ei oppleving av dei sjeldne!
Avgangselevane på musikk, dans, drama er no i mål med årets musikal. Vi vil takke for fire fantastiske framsyningar av «Spring awakening». Vi er utruleg stolte av det elevane og lærarane leverer, og vil gratulere alle involverte med eit strålande resultat.
2016.02.13 av Magne Larsen [Les meir...]
Oppmelding til privatisteksamen - Fris: 1.februar
Frist for oppmelding og betaling av eksamensgebyr er 1.februar. Får du problem med oppmelding så ta kontakt på e-post, eksamenskontoret@sfj.no innen kl 23.59 1.feb. Etter det er det ikkje mogeleg å melde seg opp eller betale.
2016.02.01 av Magne Larsen [Les meir...]
Google
Firda vgs - meir enn ein skule

Firda vgs - meir enn ein skule

Trivselshagen

Onsdag er det tid for russen sin aksjon Krafttak mot kreft


Følg Firda på Facebook

 Firda vgs - meir enn ein skule

Firdalogo