Firda vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre
Elevrådet Firda vgs 2015-16

Elevrådet Firda vgs 2015-16

Elevrådet 2017/18

Elevrådsstyret 2017/18

Elevrådsleiar:   Hanne Hjartholm

Nestleiar:          Pernille Nedrebø

Sekretær:          Thea Louise Esp

Styremedlem:   Rakel Oikonomaki Bergset

Arbeidsoppgåver:

  • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
  • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
  • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og eitt styremedlem.
  • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.
  • Referata skal godkjennast og signerast på neste elevrådsmøte.

Møter:

  • Elevrådet har ca 1 møte i månaden.
  • Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skulen, der alle elevane har tale-, forslags- og røysterett.
  • Leiinga og elevrådsstyret har møte minst ein gong i halvåret.
  • Elevrådet er representert i ulike råd og utval som t.d. skulemiljøutvalet, skuleutvalet,  LAMU, folkehelseutvalet og ungdomsrådet i Gloppen kommune

Tillitselevar og vara

 

Tips ein ven Skriv ut