Elevmedverknad

Elevmedverknad er eit viktig prinsipp i opplæringa, og skulen skal førebu elevane på å delta i demokratiske avgjerdsprosessar og stimulere til samfunnsengasjement. Elevmedverknad inneber deltaking i avgjerder som gjeld læring, både for kvar einskild og for gruppa (udir.no).

Elevane er representert i ulike råd og utval:

I tillegg kan elevane engasjere seg i frivillige komitear som:

  • Tanzaniakomiteen
  • Haustfestkomiteen
  • Russestyret