Firda vidaregåande skule
Bilete av kunnskapsminister Rød Isaksen

Foto: Utdanningsnytt. Bo Mathisen Bo Mathisen

Fråværsgrense i vidaregåande skule

Frå 1. august gjeld ei fråversgrense i fag på 10%. Mange føresette og elevar har tatt kontakt med skulen angåande dokumentasjon av sjukdom. Trykk på tittelen for meir informasjon om kravet til dokumentasjon.

Skal fraværet unntas, må det dokumenteres

Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet, men elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd.

Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Slik annen type dokumentasjon kan for eksempel være erklæring som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Det er rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon.

For meir informasjon om den nye fråværsgrensa, gå til udir.no