Firda vidaregåande skule
Udir-logo

Udir-logo

Informasjon til foreldre og føresette om Elevundersøkinga

Kva er føremålet med Elevundersøkinga?

Elevundersøkinga gjev elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.

Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane.

Data frå undersøkinga kan også bli brukte til forsking, og forskarar kan få utlevert rådata frå undersøkinga. Delar av resultata frå Elevundersøkinga blir publiserte på Utdanningsdirektoratets netteneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Les meir på : https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen_nn.pdf