Firda vidaregåande skule
Elev som skriv på prøve

Klagefrist

Eksamenskarakterane for skriftleg eksamen blir offentleggjort i SkuleArena torsdag 20. juni. Ønskjer du å klage på standpunktkarakterer eller eksamenskarakterer, må du gjere dette innan 10 dagar etter at karakterene vert publisert i SkuleArena. Les om klagefristane her.

Klagefrist på standpunktkarakterar: Måndag 17. juni

  • Spesielt for klage på standpunktkarakter: ein kan berre klage på formelle feil knytt til karaktersettinga, ikkje sjølve karakteren. 
  • Du kan, innafor klagefristen på 10 dagar, kreve grunngjeving for karakteren.
  • Klageinstansen skal berre vurdere om gjeldande reglar for karakterfastsetjing er følgd.

Hurtigklagefrist på eksamen: Måndag 24. juni kl 12.00

  • Dei fleste fag frå studieførebuande utdanningsprogram og fellesfag kan behandlast som hurtigklage
  • Desse klagene blir behandla i veke 26

Den ordinære klagefristen på eksamen er laurdag 29. juni

  • Resultatet av desse klagene vil ligge føre i første halvdel av september

Korleis klage?