Firda vidaregåande skule/Testing - vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Miljøkoordinator

Miljøkoordinator

Miljøkoordinator ved dei vidaregåande skulane har tre hovudarbeidsområde:

Førebyggjande arbeid

  • ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen
  • ha særleg søkelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk

Kontaktskapande arbeid

  • skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen
  • stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet
  • stimulere til elevengasjement i opplæringa

Sosialpedagogisk arbeid

  • hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen
  • yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar
Tips ein ven Skriv ut