Firda vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tenestekontor (PPT)

Eit PPT-kontor er ein stad der eleven kan få hjelp i spørsmål som gjeld hans/hennar personlege, sosiale eller skulemessige utvikling. Det er viktig å ta opp problema før dei vert for store, og det er aldri gale å kome tidleg med noko som blir opplevd som vanskeleg.

PPT kan hjelpe deg med:

 • fagvanskar - t.d. lese-/skrive-/språk- eller talevanskar
 • vanskar i samband med funksjonshemmingar
 • vanskar ved overgang frå ein skule til ein annan
 • vanskar i samband med seksualitet
 • familieproblem
 • konfliktar - t.d. forhold til lærar/medelevar
 • vanskar med hybellivet
 • mistrivsel/angst/depresjonar/mobbing/søvnvanskar/matvanskar/rusproblem osv.

Fagpersonalet ved kontoret har teieplikt. Det vil seie at det du fortel ikkje blir fortalt vidare, med mindre du gir løyve til det. PP-tenesta har mange målgrupper og mangfaldige oppgåver.

I tillegg til barn/unge/vaksne med ulike hjelpebehov må arbeidet også omfatte oppgåver i forhold til

 • foreldre/føresette
 • skulen som organisasjon
 • den einskilde lærar
 • gruppe/klasse
 • skuleadministrasjon

I mange tilfelle vil oppgåvene også omfatte arbeid i høve til fritidsmiljø og bumiljø og samarbeid med helse-/sosial-/kultur-etaten.

I vidaregåande skule er rådgjevarane ein viktig samarbeidspart.

PPT held til i Sørstrandsvegen 31 og har telefon nr. 57 86 57 41.

Tips ein ven Skriv ut