Pedagogisk-psykologisk tenestekontor (PPT)

PPT er ein del av rettleiingstenesta, og skal gje råd og rettleiing til skulen om korleis opplæringa kan leggast til rette, slik at du som er elev eller lærling kan få best mogleg utbytte av opplæringa. PPT kan og gje råd om kva du sjølv kan gjere for å få størst mogleg utbytte av opplæringa.

PPT jobber med både system- og individretta arbeidsoppgåver (jamført Opplæringslova §5-6).
 
På systemnivå kan PPT gje råd til skulen om korleis opplæringa kan leggast til rette slik at du får tilfredsstilllande utbytte av opplæringa.Ved behov for spesialundervisning, skal PPT utarbeide sakkundig vurdering der lova krev det. Her finn du meir informasjon om tilvisning til PPT.