Firda vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Rektor og leiing
Leiinga ved Firda vgs

Leiinga ved Firda vgs

Skuleleiinga

Rektor er skulens øverste pedagogiske og administrative leder. Han har ansvar for at skulen drivast i tråd med gjeldende lov og regelverk

REKTOR: Hallgeir Hansen

Rektor har det overordna ansvaret for den administrative, faglege og pedagogiske drifta ved skulen og skal syte for at lover, forskrifter, avtalar og vedtak i overordna politiske og administrative organ blir følgde opp. Rektor har det overordna ansvaret for økonomiforvaltning og for personalet og er arbeidsgjevar sin representant på skulen.

 

UTVIKLINGSLEIAR: Magne Larsen

Magne Larsen har ansvar for opplæringstilbodet ved skulen, klassar/grupper, læringsarbeid, fagorientering og val, læreplanar og planarbeid, vurdering og kontakt med fagkoordinatorane og kontaktlærarane.

 

 

PEDAGOGISK LEIAR: Charlotte Østebø Nilsen

Charlotte Østebø Nilsen har ansvar for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skulen, oppfølging av Kunnskapsløftet, arbeids- og undervisningsmåtar, vurdering, grunnleggande ferdigheiter og tverrfagleg samarbeid. I tillegg er ho eksamensansvarleg og elevrådskontakt.

 

PEDAGOGISK LEIAR: Jørgen Dølvik Husbyn

Jørgen Dølvik Husbyen er pedagogisk leiar i lag med Charlotte Østebø Nilsen. Jørgen har ansvar for årsplan, timeplanar, prøveplanar, heildagsprøvar og romreservasjonar. Han har ansvar for Open skule og personalansvar for språk og humanistiske fag.

AVDELINGSLEIAR: Solfrid Bjørkum

Solfrid Bjørkum er avdelingsleiar for Musikk, dans, drama (MDD), og har ansvar for oppfølging av seksjonen, profileringsarbeid og arrangement knytt til MDD.

ANDRE VIKTIGE FUNKSJONAR:

Tips ein ven Skriv ut