Leiinga ved Firda vgs

Leiinga ved Firda vgs, frå venstre: Magne Larsen, Solfrid Bjørkum, Hallgeir Hansen, Charlotte Østebø Nilsen og Jørgen Dølvik Husbyn

Skuleleiinga

Rektor er skulens øverste pedagogiske og administrative leder. Han har ansvar for at skulen drivast i tråd med gjeldende lov og regelverk

Rektor Hallgeir Hansen

Rektor har det overordna ansvaret for den administrative, faglege og pedagogiske drifta ved skulen og skal syte for at lover, forskrifter, avtalar og vedtak i overordna politiske og administrative organ blir følgde opp. Rektor har det overordna ansvaret for økonomiforvaltning og for personalet og er arbeidsgjevar sin representant på skulen.

Avd.leiar Idrettsfag og fagfornyinga Magne Larsen

Magne Larsen har ansvar for opplæringstilbodet ved skulen, klassar/grupper, læringsarbeid, fagorientering og val, læreplanar og planarbeid, vurdering og kontakt med fagkoordinatorane og kontaktlærarane.

Avd.leiar Musikk, dans, drama Solfrid Bjørkum

Solfrid Bjørkum er avdelingsleiar for Musikk, dans, drama (MDD), og har ansvar for oppfølging av seksjonen, profileringsarbeid og arrangement knytt til MDD.

Avd.leiar studiespesialiserande Jørgen Dølvik Husbyn

Jørgen Dølvik Husbyen har ansvar for årsplan, timeplanar og fagdagsplan. Han har personalansvar for studiespesialiserande/fellesfag.

Avd.leiar vaksenopplæring og elevtenester Charlotte Østebø Nilsen

Charlotte Østebø Nilsen har ansvar for vaksenopplæring, kombinasjonsklassen,  ALT-basen og elevtenester ved skulen. Elevtenester omhandlar rådgjevingstenesta, Open skule, tilpassa opplæring og spesialundervisning . I tillegg er ho eksamensansvarleg og informasjonsansvarleg.

ANDRE VIKTIGE FUNKSJONAR: