Verdiar

Firda vgs har 4 grunnleggande verdiar som skulen sitt arbeid er tufta på:

Dialog

Dialog handlar om respekt for den andre, vise evne til å lytte, anerkjenne den andre sine premissar.

Ansvar

Ansvar handlar om å bry seg, om å yte for fellesskapet, om å fylle rolla si i organisasjonen, om å yte sitt beste.

Mangfald

Mangfald handlar om eit ope og inkluderande miljø, om å godta at vi er ulike, om å behandle alle likeverdig,  uavhengig av alder, kjønn, religion, legning.

Meistring

Meistring er opplevinga av å klare dei oppgåvene ein er sett til og å nå dei måla som ein har sett seg. Meistring handlar om å vere rusta til å møte utfordringar