Hopp til hovedinnhold

Utviklingsarbeid for Firda vgs 2021 - 2024

Bilde av Firda vgs

"Saman om lærelyst og meistring"

Mål:

Vi skal:

  • Opne nye dører til eit godt liv no og i framtida
  • Vere ein inkluderande lærings- og danningsarena for alle
  • Gjennom skaperglede, engasjement og utforskartrong oppnå ny kompetanse og mestre nye ferdigheiter
  • Saman engasjere for eit rettferdig og berekraftig samfunn
  • Legge til rette for reell medverknad og demokrati i skulekvardagen

Måla er forankra i formålsparagrafen (opplæringslova § 1.1), overordna del av læreplanen,  mål og strategidokument for Vestland fylkeskommune 2021-2025, «Fornye og forbetre – auka gjennomføring» og VLFK sine verdiar: Kompetent – open - modig

Sjå lenke for heile utviklingsplan for Firda vgs for perioden 2021 - 2024: Utviklingsplan